https://rx.ua
22106
17:51 21.012021

Закарпатські суб’єкти господарювання повинні сплачувати податки на рахунки своєї ОТГ

Економіка 685

У зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої населених пунктів, а також утворення нових районів та територіальних громад із 1 січня 2021 року відкриті нові рахунки для зарахування до державного, місцевого бюджетів податків, зборів та до Пенсійного фонду єдиного внеску.

Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò ðàçðåøèë 7 áàíêàì è 7 ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì ñîñòàâèòü ïðàâèëà ñîòðóäíè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ êðåäèòîâàíèåì. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÀÌÊÓ. Ó÷àñòíèêàìè äàííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ÿâëÿþòñÿ: Àëüôà-áàíê (Óêðàèíà), áàíê “Ôèíàíñû è Êðåäèò”, Ïðèâàòáàíê, “ÎÒÏ Áàíê”, “Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü”, Óêðñîöáàíê, Óêðñèááàíê, à òàêæå ñòðàõîâûå êîìïàíèè “Îðàíòà”, “Èíãîññòðàõ”, “Óí³âåðñàëüíà”, “Óêðàèíñêàÿ ïîæàðíî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ”, “ÀÕÀ Ñòðàõîâàíèå”, “Generali Garant Ñòðàõîâàíèå” è UNIQA. Êîìïàíèè îáÿçàëèñü èçáåãàòü êàêèõ-ëèáî ñîãëàñîâàííûõ è êîîðäèíèðóþùèõ äåéñòâèé, êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò êîíêóðåíöèþ íà ðûíêå, è íå äîïóñêàòü óùåìëåíèÿ èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé óñëóã. Ðàçðàáîòêó äàííûõ ïðàâèë ÀÌÊÓ èíèöèèðîâàë â ñâÿçè ñ ïîñòóïëåíèåì ìíîãî÷èñëåííûõ æàëîá îò ïîòðåáèòåëåé óñëóã íà äåÿòåëüíîñòü áàíêîâ è ÑÊ. Êàê ñîîáùàëî àãåíòñòâî, â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà Àíòèìîíîïîëüíûé êîìèòåò çàÿâèë, ÷òî ñ÷èòàåò ñóùåñòâóþùóþ ïîëèòèêó áàíêîâ ïðè àêêðåäèòàöèè ñòðàõîâûõ êîìïàíèé äèñêðèìèíàöèîííîé.

Відповідно, починаючи з нового бюджетного року суб’єктам господарювання необхідно сплачувати податки і збори на відкриті рахунки тієї ОТГ, до якої вони належать.

Інформація щодо переліків територіальних громад та реквізитів бюджетних рахунків розміщена на офіційному веб-порталі Територіальні органи ДПС у Закарпатській області в розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.

Нагадаємо, Розпорядженням Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 р. № 712-р визначено адміністративні центри та затверджено території територіальних громад Закарпатської області.

ДПС у Закарпатській області

telega
Підписуйся на наш телеграм канал!

Підпишись на наш телеграм канал де кожна новина виводиться відразу після публікації. Будь першим у курсі подій.

Підписатися
Слідкуйте за нами у соцмережах
Головне